Grundorsak

För många fastigheter byggda på 1970-talet aktualiseras nu behovet av många omfattande reparationer. Stora delar av bestånden byggda på 1960-talet är i behov av fortsatta åtgärder. Samtidigt börjar det vara dags att planera för renoveringar även för fastigheter uppförda på 1980-talet. Många fastighetsbolag står inför omfattande fasad- och takrenoveringar, stambyten, renoveringar av värme- och elsystem, ventilationsrenoveringar, med mera. Det är vanligt att fastighetsbolag genom åren utfört diverse renoveringar i sina bestånd, ibland som en del av ett förebyggande underhåll och ibland av akuta orsaker. Ofta saknas dock en plan för fastighetsunderhåll, vilket leder till onödiga kostnader. De årliga kostnaderna för försummande av fastighetsunderhåll uppgår till 3,4-5,7 miljarder euro (ROTI 2019). Dessutom sjunker åldersavdragen på ersättningar från försäkringsbolagen, samtidigt som premierna stiger, för dåligt underhållna byggnader. Det innebär att fastighetsbolag riskerar att värderas lågt och de kan därmed ha svårt att få banklån till alla nödvändiga renoveringar de ställs inför.

När många fastighetsbolag samtidigt är i akut behov av omfattande renoveringar kan det uppstå problem med att finansiera dessa. Bankernas risker ökar när de har flera olika sorters fastighetsbolag som samtidigt söker lån. Välskötta fastigheters ägarbolag riskerar också att värderas lågt på grund av sämre skötta fastigheter i området. I praktiken sänker ett områdes försummade fastigheter värdet på välskötta byggnader i närområdet.

När flera fastighetsbolag i ett område utför omfattande renoveringar samtidigt uppstår störningsmoment  för boende och andra som rör sig i området, orsakade av bland annat byggarbetsplatser och temporära trafikarrangemang.

Genom att arbeta tillsammans i Lähiöpartnerits renoveringssamarbete får problemen en lösning.

Renoveringssamarbete

I ett och samma bostadsområde brukar  fastigheterna vara i ungefär samma ålder. De är ofta byggda på liknande sätt och har likartade renoveringsbehov. Genom att flera fastighetsbolag går samman i ett renoveringssamarbete kan renoveringsprojekt utökas till att gälla ett helt område istället för en eller ett fåtal enskilda byggnader. Då stiger värdet på alla bostäder i området, vilket gagnar alla.

Finansiärer kan känna sig trygga i att renoveringsprojektet färdigställs som planerat, om de ser att det är stort och att arbeten utförs av ekonomiskt stabila entreprenörer. När renoveringarna är utförda kan värdet på bostäderna förväntas vara dubbelt så stort som summan av finansieringsbehovet. Det finns därför gott om ekonomiskt utrymme för att renovera på det sätt som den enskilde fastighetsägaren önskar, utan att vara begränsad i valet av renoveringsmetoder.

Finansiering

Det kan vara svårt att få finansiering för renoveringsprojekt, speciellt för fastigheter i områden som ligger lite avsides. Den totala renoveringsskulden för byggnader är omkring 30-50 miljarder euro, vilket är cirka 10 % av deras totalvärde. Som säkerhet för ett renoveringsprojekt av en fastighet utanför centrumområde kräver bankerna kräver ungefär 50 % av det aktuella värdet för fastigheten. I rena siffror betyder det att om ett stambyte som kostar 600 euro/kvm ska genomföras så behöver värdet för en bostad i fastigheten vara minst 1 200 euro/kvm. Ofta ska fasadrenovering göras samtidigt. Då stiger den totala renoveringskostnaden till över 1 000 euro/kvm vilket betyder att bostadens värde behöver vara 2 000 euro/kvm.

Lähiöpartnerit har ett omfattande nätverk och etablerade arbetsmetoder för att genomföra stora renoveringsprojekt med de mest betydelsefulla finansiärerna. Renoveringssamarbete ökar flexibiliteten, både rörande ett projekts genomförande och dess finansiering. När flera fastighetsbolag deltar i ett och samma renoveringsprojekt medför det många finansiella synergieffekter. Alla bostäder i ett område ökar i värde, om fastighetsbolag går samman och renoverar fastigheter i området. I vissa fall är ett renoveringssamarbete det enda sättet för att kunna genomföra de renoveringar som behövs.

Att genomföra renoveringsprojekt i ett renoveringssamarbete för också med sig en rad olika besparingar, dels i planeringsskedet men också under själva entreprenaden. Vad gäller planeringsskedet så gör samarbetet att man kan arbeta med området som en helhet, vilket underlättar många olika moment. Det kan till exempel handla om att söka olika slags tillstånd, upprätta projektplaner och planera logistik. Att kunna samtransportera byggmaterial och -maskiner ger stora besparingar i tid men också en minskad belastning på miljön. Det leder även till mindre trafik inom området jämfört med om renoveringar utförs i mindre, separata projekt.

Renoveringssamarbetet ger fastighetsbolagen möjlighet att gemensamt se över byggnadsrättsfrågor som användning, försäljning och liknande. Att överväga olika alternativ och ta gemensamma beslut ger ökad effektivitet och helhetsorienterade lösningar.

En projektplan för en gemensam entreprenad är lättare att genomföra effektivt. Dessutom blir kommunikationen mellan fastighetsägarna, entreprenören och de boende i området smidigare.

Samtidigt som projektplanering och kommunikation effektiviseras minskar alltså också miljöbelastningen.

Nya bostadsområden växer konstant fram i utkanterna av centrumområden men antalet tomter är ofta begränsat. Det här kan man utnyttja genom att planera och sälja byggrätter för fastigheter på större tomter till entreprenörer för marknadspris. På det sättet kan planeringskostnader för renoveringar eller energiinvesteringar täckas.

Ansvarsfullhet

Lähiöpartnerit är en ansvarstagande aktör, med tydliga krav på sig själv och sina samarbetspartners. Vi tar ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i beaktande, så att de ger stöd till varandra och bidrar till att effektivt uppnå uppsatta mål.

Detta innebär att Lähiöpartnerit erbjuder en lösning där alla samarbetspartners är med i planeringsskedet. Varje fas i projektet planeras och utförs i enighet med övriga aktörer. På det sättet kan vi planera ett hållbart och effektivt projekt, vilket gynnar kunden.

Att kunna se till helheten är avgörande för en ansvarstagande planering. Med en helhetssyn undviker man onödigt arbete, minskar svinn samt minimerar byggplatstrafik och andra störningar redan i planeringsskedet. I och med att projektplanen läggs tillsammans med byggnadsentreprenören blir den effektiv och genomförbar. Risken för att man behöver göra omfattande ändringar i projektplanen under arbetets gång minimeras. De flesta ändringar i projektplaner som görs under projektet beror främst på att planen inte är komplett eller på att den är orealistisk, inte på grund av att omständigheterna ändrats. I ett omsorgsfullt planerat projekt uppkommer färre ändringar, som är mindre till storleken och som man dessutom är bättre förberedd på.

I planeringen tar vi alltså hänsyn till hur renoveringsarbetet påverkar boendemiljön och trafiksituationen i området, samtidigt som vi strävar efter att minimera miljöbelastningen. Alla de här delområdena påverkas av exempelvis trafiken till byggplatsen, oavsett om det handlar om personaltrafik, transport av byggmaterial, maskiner och avfall eller maskiner som rör sig på området.

Ett ansvarsfullt renoveringsprojekt kräver att man väljer rätt byggnadstekniker. Genom moderna och noggrant utvalda energilösningar kan fastighetens livscykel förlängas, samtidigt som kostnader för underhåll minskar och trivseln ökar. Ett ansvarsfullt planerat projekt tar dessa aspekter i beaktande och införlivar dem i projektbudgeten.

Att vi tar ansvar innebär att vi också hjälper till att hitta en ansvarstagande finansiär. Det betyder att finansiären ska bekanta sig med projektet och dess mål. Denne ska också besitta expertis för att ärligt uppskatta risker och möjligheter i projektet samt minimera risken för alla parter.

Energi

Energilösningar har en central roll i Lähiöpartnerits tjänster. Fastigheter i gamla bostadsområden är bland de absolut minst energieffektiva i Finlands fastighetsbestånd, vilket betyder att det finns många åtgärder man kan vidta för att förbättra situationen avsevärt. En flerbostadsfastighet byggd på exempelvis 1970-talet, har oftast ett mycket ineffektivt värmesystem och dålig ventilation. Enbart genom att modernisera värmesystemet och ventilationen kan man minska kostnaderna betydligt, samtidigt som trivseln för de boende ökar. Genom att installera värmeupptagningssystem, förbättra isolering och byta till el från förnyelsebara energikällor kan man minska kostnader med upp till 50 %. En uppgradering av hustekniken medför också en rad andra besparingar.

Genom att nya energisystem tas i bruk och fastighetsbolaget därmed minskar sina kostnader uppstår ett överskott, som bolaget kan använda till att finansiera renoveringar. Det är alltså möjligt att förbereda sina renoveringar och skapa ekonomiskt utrymme för dem redan i planeringsskedet, genom val av nya energisystem.

Det finns olika former av stöd och finansiering att söka, när vissa kriterier är uppfyllda.

Boendelösningar

Lähiöpartnerit erbjuder också hjälp för flexibla bostadsbyten. Det finns många boende som bor större än de faktiskt behöver, vilket leder till att boendekostnaden blir för hög för dem efter ett renoveringsprojekt. Samtidigt finns det också boende som bor alltför trångt, men som undvikit att flytta eftersom de trivs i sitt område och med sin fastighetsägare. Vi erbjuder en lösning för båda dessa grupper genom att skapa förutsättningar för ett flexibelt bostadsbyte inom den grupp av fastighetsbolag som ingår i ett renoveringssamarbete. I bästa fall kan boende till och med hitta ett nytt hem i samma trappuppgång eller hus, som passar deras nuvarande behov bättre.

Lähiöpartner har som mål att göra renoveringen – och livet efter den – så enkelt, bekvämt och smidigt som möjligt, för både boende och ägare.

Fortsättning

Efter renoveringsprojekt som genomförts av Lähiöpartnerit förser vi alla ingående fastighetsbolag med noggrann information om vad som utförts. I och med att samma aktör både planerat och genomfört renoveringen underlättas fortsättningen och dokumentationen är sammanhängande. Alla ritningar håller samma kvalitet och detaljnivå. De renoveringar och förbättringar som gjorts är lättillgängligt beskrivna. Fastighetsbolagen är också välkomna att anlita Lähiöpartnerit för att utföra löpande och proaktivt underhåll. Det är tryggt att äga och bo i en fastighet där man vet att det inte kommer några oönskade överraskningar i framtiden.